en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
7 Chengyu
发短心长 (fà duǎn xīn cháng)
发怒穿冠 (fà nù chuān guān)
发秃齿豁 (fà tū chǐ huò)
发引千钧 (fà yǐn qiān jūn)
发踊冲冠 (fà yǒng chōng guān)
发植穿冠 (fà zhí chuān guān)
发指眦裂 (fà zhǐ zì liè)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.011s