en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
34 Chengyu
翻肠搅肚 (fān cháng jiǎo dù)
翻陈出新 (fān chén chū xīn)
翻唇弄舌 (fān chún nòng shé)
翻复无常 (fān fù wú cháng)
翻黄倒皁 (fān huáng dǎo yí)
飜黄倒皂 (fān huáng dǎo zào)
翻黄倒皂 (fān huáng dǎo zào)
翻江倒海 (fān jiāng dǎo hǎi)
翻江搅海 (fān jiāng jiǎo hǎi)
番窠倒臼 (fān kē dǎo jiù)
翻空出奇 (fān kōng chū qí)
番来复去 (fān lái fù qù)
番来覆去 (fān lái fù qù)
翻来覆去 (fān lái fù qù)
反脸无情 (fān liǎn wú qíng)
翻衾倒枕 (fān qīn dǎo zhěn)
翻然改悔 (fān rán gǎi huǐ)
翻然改进 (fān rán gǎi jìn)
翻然改图 (fān rán gǎi tú)
幡然改途 (fān rán gǎi tú)
翻然悔悟 (fān rán huǐ wù)
幡然悔悟 (fān rán huǐ wù)
翻山越岭 (fān shān yuè lǐng)
翻手是雨,合手是云 (fān shǒu shì yǔ hé shǒu shì yún)
翻手为云,覆手为雨 (fān shǒu wéi yún fù shǒu wéi yǔ)
翻手云覆手雨 (fān shǒu yún fù shǒu yǔ)
飜手云覆手雨 (fān shǒu yún fù shǒu yǔ)
翻天蹙地 (fān tiān cù dì)
翻天覆地 (fān tiān fù dì)
翻天作地 (fān tiān zuò dì)
翻箱倒柜 (fān xiāng dǎo guì)
翻箱倒笼 (fān xiāng dǎo lóng)
翻箱倒箧 (fān xiāng dǎo qiè)
翻云覆雨 (fān yún fù yǔ)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.026s