en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
30 Chengyu
方便之门 (fāng biàn zhī mén)
方骖并路 (fāng cān bìng lù)
方寸不乱 (fāng cùn bù luàn)
方寸万重 (fāng cùn wàn chóng)
方寸已乱 (fāng cùn yǐ luàn)
方寸之地 (fāng cùn zhī dì)
方底圆盖 (fāng dǐ yuán gài)
方来未艾 (fāng lái wèi ài)
芳兰竟体 (fāng lán jìng tǐ)
方领矩步 (fāng lǐng jǔ bù)
方领圆冠 (fāng lǐng yuán guàn)
方面大耳 (fāng miàn dà ěr)
芳年华月 (fāng nián huá yuè)
方枘圜凿 (fāng ruì huán záo)
方枘圆凿 (fāng ruì yuán záo)
方桃譬李 (fāng táo pì lǐ)
方头不劣 (fāng tóu bù liè)
方头不律 (fāng tóu bù lǜ)
方外之人 (fāng wài zhī rén)
方兴未艾 (fāng xīng wèi ài)
方兴未已 (fāng xīng wèi yǐ)
方言矩行 (fāng yán jǔ xíng)
方以类聚 (fāng yǐ lèi jù)
方以类聚,物以群分 (fāng yǐ lèi jù wù yǐ qún fēn)
方员可施 (fāng yuán kě shī)
方凿圆枘 (fāng záo yuán ruì)
方正不阿 (fāng zhèng bù ē)
方趾圆颅 (fāng zhǐ yuán lú)
方滋未艾 (fāng zī wèi ài)
方足圆颅 (fāng zú yuán lú)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 1.312s