en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
46 Chengyu
放达不羁 (fàng dá bù jī)
放诞不羁 (fàng dàn bù jī)
放诞不拘 (fàng dàn bù jū)
放诞风流 (fàng dàn fēng liú)
放荡不羁 (fàng dàng bù jī)
放荡形骸 (fàng dàng xíng hái)
放刁把滥 (fàng diāo bǎ làn)
放刁撒泼 (fàng diāo sā pō)
放饭流歠 (fàng fàn liú chuò)
放歌纵酒 (fàng gē zòng jiǔ)
放虎归山 (fàng hǔ guī shān)
放虎遗患 (fàng hǔ yí huàn)
放虎自卫 (fàng hǔ zì wèi)
放火烧山 (fàng huǒ shāo shān)
放浪不羁 (fàng làng bù jī)
放浪不拘 (fàng làng bù jū)
放浪无羁 (fàng làng wú jī)
放浪无拘 (fàng làng wú jū)
放浪形骸 (fàng làng xíng hái)
放冷箭 (fàng lěng jiàn)
放龙入海 (fàng lóng rù hǎi)
放马后炮 (fàng mǎ hòu pào)
放马华阳 (fàng mǎ huá yáng)
放牛归马 (fàng niú guī mǎ)
放屁添风 (fàng pì tiān fēng)
放僻邪侈 (fàng pì xié chǐ)
放辟邪侈 (fàng pì xié chǐ)
放辟淫侈 (fàng pì yín chǐ)
放僻淫佚 (fàng pì yín yì)
放泼撒豪 (fàng pō sā háo)
放情丘壑 (fàng qíng qiū hè)
放任自流 (fàng rèn zì liú)
放下屠刀,立地成佛 (fàng xià tú dāo lì dì chéng fó)
放心解体 (fàng xīn jiě tǐ)
放心托胆 (fàng xīn tuō dǎn)
放言高论 (fàng yán gāo lùn)
放言遣辞 (fàng yán qiǎn cí)
放眼世界 (fàng yǎn shì jiè)
放意肆志 (fàng yì sì zhì)
放鹰逐犬 (fàng yīng zhú quǎn)
放鱼入海 (fàng yú rù hǎi)
放之四海而皆准 (fàng zhī sì hǎi ér jiē zhǔn)
放诸四海而皆准 (fàng zhū sì hǎi ér jiē zhǔn)
放纵不羁 (fàng zòng bù jī)
放纵不拘 (fàng zòng bù jū)
放纵驰荡 (fàng zòng chí dàng)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.026s