en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
11 Chengyu
肥肠满脑 (féi cháng mǎn nǎo)
肥冬瘦年 (féi dōng shòu nián)
肥遯鸣高 (féi dùn míng gāo)
肥遁鸣高 (féi dùn míng gāo)
匪匪翼翼 (féi féi yì yì)
肥甘轻暖 (féi gān qīng nuǎn)
肥马轻裘 (féi mǎ qīng qiú)
肥头大耳 (féi tóu dà ěr)
肥头大面 (féi tóu dà miàn)
肥头胖耳 (féi tóu pàng ěr)
肥鱼大肉 (féi yú dà ròu)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.035s