en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
23 Chengyu
焚巢荡穴 (fén cháo dàng xué)
焚巢捣穴 (fén cháo dǎo xué)
焚典坑儒 (fén diǎn kēng rú)
焚符破玺 (fén fú pò xǐ)
焚膏继晷 (fén gāo jì guǐ)
焚骨扬灰 (fén gǔ yáng huī)
焚枯食淡 (fén kū shí dàn)
焚林而猎 (fén lín ér liè)
焚林而狩 (fén lín ér shòu)
焚林而田 (fén lín ér tián)
焚林而畋 (fén lín ér tián)
焚林而田,竭泽而渔 (fén lín ér tián jié zé ér yú)
焚林竭泽 (fén lín jié zé)
焚琴鬻鹤 (fén qín yù hè)
焚琴煮鹤 (fén qín zhǔ hè)
焚尸扬灰 (fén shī yáng huī)
焚书坑儒 (fén shū kēng rú)
焚薮而田 (fén sǒu ér tián)
焚香礼拜 (fén xiān lǐ bài)
焚香顶礼 (fén xiāng dǐng lǐ)
焚香膜拜 (fén xiāng mó bài)
焚香扫地 (fén xiāng sǎo dì)
焚舟破釜 (fén zhōu pò fǔ)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.036s