en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
72 Chengyu
凤表龙姿 (fèng biǎo lóng zī)
炰鳖脍鲤 (fèng biē kuài lǐ)
凤泊鸾漂 (fèng bó luán piāo)
凤泊鸾飘 (fèng bó luán piāo)
凤采鸾章 (fèng cǎi luán zhāng)
凤彩鸾章 (fèng cǎi luán zhāng)
凤愁鸾怨 (fèng chóu luán yuàn)
凤雏麟子 (fèng chú lín zǐ)
奉辞伐罪 (fèng cí fá zuì)
凤附龙攀 (fèng fù lóng pān)
凤歌鸾舞 (fèng gē luán wǔ)
奉公不阿 (fèng gōng bù ē)
奉公克己 (fèng gōng kè jǐ)
奉公如法 (fèng gōng rú fǎ)
奉公守法 (fèng gōng shǒu fǎ)
奉公正己 (fèng gōng zhèng jǐ)
凤骨龙姿 (fèng gǔ lóng zī)
凤冠霞帔 (fèng guān xiá pèi)
凤管鸾笙 (fèng guǎn luán shēng)
凤管鸾箫 (fèng guǎn luán xiāo)
凤皇来仪 (fèng huáng lái yí)
凤凰来仪 (fèng huáng lái yí)
凤皇于飞 (fèng huáng yú fēi)
凤皇于蜚 (fèng huáng yú fēi)
凤凰于飞 (fèng huáng yú fēi)
凤凰在笯 (fèng huáng zài nú)
凤狂龙躁 (fèng kuáng lóng zào)
奉令承教 (fèng lìng chéng jiào)
凤楼龙阙 (fèng lóu lóng què)
凤毛鸡胆 (fèng máo jī dǎn)
凤毛济美 (fèng máo jì měi)
凤毛麟角 (fèng máo lín jiǎo)
凤毛龙甲 (fèng máo lóng jiǎ)
凤靡鸾吪 (fèng mǐ luán é)
凤鸣鹤唳 (fèng míng hè lì)
凤鸣麟出 (fèng míng lín chū)
凤鸣朝阳 (fèng míng zhāo yáng)
奉命惟谨 (fèng mìng wéi jǐn)
奉命唯谨 (fèng mìng wéi jǐn)
奉如神明 (fèng rú shén míng)
奉若神明 (fèng ruò shén míng)
凤食鸾栖 (fèng shí luán qī)
凤髓龙肝 (fèng suǐ lóng gān)
凤叹虎视 (fèng tàn hǔ shì)
奉天承运 (fèng tiān chéng yùn)
奉头鼠窜 (fèng tóu shǔ cuàn)
奉为圭臬 (fèng wéi guī niè)
奉为楷模 (fèng wéi kǎi mó)
奉为至宝 (fèng wéi zhì bǎo)
凤舞龙飞 (fèng wǔ lóng fēi)
凤舞龙蟠 (fèng wǔ lóng pán)
凤舞鸾歌 (fèng wǔ luán gē)
凤箫龙管 (fèng xiāo lóng guǎn)
凤箫鸾管 (fèng xiāo luán guǎn)
凤枭同巢 (fèng xiāo tóng cháo)
凤协鸾和 (fèng xié luán hé)
奉行故事 (fèng xíng gù shì)
奉扬仁风 (fèng yáng rén fēng)
凤仪兽舞 (fèng yí shòu wǔ)
凤臆龙鬐 (fèng yì lóng qí)
凤吟鸾吹 (fèng yín luán chuī)
凤引九雏 (fèng yǐn jiǔ chú)
凤友鸾交 (fèng yǒu luán jiāo)
凤友鸾谐 (fèng yǒu luán xié)
凤只鸾孤 (fèng zhī luán gū)
凤翥龙蟠 (fèng zhù lóng pán)
凤翥龙骧 (fèng zhù lóng xiāng)
凤翥龙翔 (fèng zhù lóng xiáng)
凤翥鸾回 (fèng zhù luán huí)
凤翥鸾翔 (fèng zhù luán xiáng)
凤翥鹏翔 (fèng zhù péng xiáng)
凤子龙孙 (fèng zǐ lóng sūn)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.033s