en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
27 Chengyu
夫倡妇随 (fū chàng fù suí)
夫唱妇随 (fū chàng fù suí)
肤寸而合 (fū cùn ér hé)
跗萼联芳 (fū è lián fāng)
跗萼连晖 (fū è lián huī)
跗萼载韡 (fū è zǎi wěi)
夫负妻戴 (fū fù qī dài)
夫贵妻荣 (fū guì qī róng)
肤见謭识 (fū jiàn guǎng shí)
肤见谫识 (fū jiàn jiǎn shí)
肤末支离 (fū mò zhī lí)
肤皮潦草 (fū pǐ liǎo cǎo)
夫妻反目 (fū qī fǎn mù)
夫人裙带 (fū rén qún dài)
夫荣妻贵 (fū róng qī guì)
夫荣妻显 (fū róng qī xiǎn)
肤如凝脂 (fū rú níng zhī)
肤受之诉 (fū shòu zhī sù)
肤受之愬 (fū shòu zhī xiāng)
肤受之言 (fū shòu zhī yán)
肤粟股栗 (fū sù gǔ lì)
敷衍了事 (fū yǎn liǎo shì)
敷衍塞责 (fū yǎn sè zé)
敷衍搪塞 (fū yǎn táng sè)
夫子自道 (fū zǐ zì dào)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.015s