en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
10 Chengyu
盖不由己 (gài bù yóu jǐ)
盖棺定论 (gài guān dìng lùn)
盖棺论定 (gài guān lùn dìng)
盖棺事定 (gài guān shì dìng)
概莫能外 (gài mò néng wài)
概日凌云 (gài rì líng yún)
盖世无双 (gài shì wú shuāng)
盖世英雄 (gài shì yīng xióng)
盖世之才 (gài shì zhī cái)
盖头换面 (gài tóu huàn miàn)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.026s