en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
150 Chengyu
高岸深谷 (gāo àn shēn gǔ)
高傲自大 (gāo ào zì dà)
高不成低不就 (gāo bù chéng dī bù jiù)
高不成,低不就 (gāo bù chéng dī bù jiù)
高不辏低不就 (gāo bù còu dī bù jiù)
高不凑低不就 (gāo bù còu dī bù jiù)
高不可登 (gāo bù kě dēng)
高不可攀 (gāo bù kě pān)
高步阔视 (gāo bù kuò shì)
高步通衢 (gāo bù tōng qú)
高步云衢 (gāo bù yún qú)
高才大德 (gāo cái dà dé)
高才大学 (gāo cái dà xué)
高才疾足 (gāo cái jí zú)
高材疾足 (gāo cái jí zú)
高材捷足 (gāo cái jié zú)
高才捷足 (gāo cái jié zú)
高才絶学 (gāo cái jué xué)
高才绝学 (gāo cái jué xué)
高才远识 (gāo cái yuǎn shí)
高才卓识 (gāo cái zhuó shí)
膏场绣浍 (gāo cháng xiù kuài)
高唱入云 (gāo chàng rù yún)
高车驷马 (gāo chē sì mǎ)
高城深池 (gāo chéng shēn chí)
高出一筹 (gāo chū yī chóu)
膏唇拭舌 (gāo chún shì shé)
膏唇试舌 (gāo chún shì shé)
高蹈远举 (gāo dǎo yuǎn jǔ)
高遏行云 (gāo è xíng yún)
高而不危 (gāo ér bù wēi)
高飞远遁 (gāo fēi yuǎn dùn)
高飞远集 (gāo fēi yuǎn jí)
高飞远举 (gāo fēi yuǎn jǔ)
高飞远翔 (gāo fēi yuǎn xiáng)
高飞远走 (gāo fēi yuǎn zǒu)
高风劲节 (gāo fēng jìn jié)
高风峻节 (gāo fēng jùn jié)
高风亮节 (gāo fēng liàng jié)
高凤自秽 (gāo fèng zì huì)
高高在上 (gāo gāo zài shàng)
高歌猛进 (gāo gē měng jìn)
櫜弓戢戈 (gāo gōng jí gē)
櫜弓戢矢 (gāo gōng jí shǐ)
櫜弓卧鼓 (gāo gōng wò gǔ)
高顾遐视 (gāo gù xiá shì)
高冠博带 (gāo guān bó dài)
高官厚禄 (gāo guān hòu lù)
高官极品 (gāo guān jí pǐn)
高官显爵 (gāo guān xiǎn jué)
高官重禄 (gāo guān zhòng lù)
高官尊爵 (gāo guān zūn jué)
膏肓之疾 (gāo huāng zhī jí)
膏火之费 (gāo huǒ zhī fèi)
膏火自煎 (gāo huǒ zì jiān)
櫜甲束兵 (gāo jiǎ shù bīng)
高见远识 (gāo jiàn yuǎn shí)
高节清风 (gāo jié qīng fēng)
高居深拱 (gāo jū shēn gǒng)
高举深藏 (gāo jǔ shēn cáng)
高举远蹈 (gāo jǔ yuǎn dǎo)
高爵厚禄 (gāo jué hòu lù)
高爵重禄 (gāo jué zhòng lù)
高垒深沟 (gāo lěi shēn gōu)
膏粱锦绣 (gāo liáng jǐn xiù)
膏梁锦绣 (gāo liáng jǐn xiù)
膏粱年少 (gāo liáng nián shào)
膏梁纨袴 (gāo liáng wán kù)
膏粱纨袴 (gāo liáng wán kù)
膏粱文绣 (gāo liáng wén xiù)
膏梁子弟 (gāo liáng zǐ dì)
膏粱子弟 (gāo liáng zǐ dì)
高楼大厦 (gāo lóu dà shà)
高门大户 (gāo mén dà hù)
高门大屋 (gāo mén dà wū)
高名大姓 (gāo míng dà xìng)
高明远识 (gāo míng yuǎn shí)
高睨大谈 (gāo nì dà tán)
高鸟尽,良弓藏 (gāo niǎo jìn liáng gōng cáng)
高鸟尽良弓藏 (gāo niǎo jìn liáng gōng cáng)
高朋满座 (gāo péng mǎn zuò)
高情厚谊 (gāo qíng hòu yì)
高情逸态 (gāo qíng yì tai)
高情逸兴 (gāo qíng yì xīng)
高情远意 (gāo qíng yuǎn yì)
高情远韵 (gāo qíng yuǎn yùn)
高情远致 (gāo qíng yuǎn zhì)
高人雅士 (gāo rén yǎ shì)
高人一筹 (gāo rén yī chóu)
高人一等 (gāo rén yī děng)
高人逸士 (gāo rén yì shì)
高山景行 (gāo shān jǐng xíng)
高山峻岭 (gāo shān jùn lǐng)
高山流水 (gāo shān liú shuǐ)
高山仰之 (gāo shān yǎng zhī)
高山仰止 (gāo shān yǎng zhǐ)
高深莫测 (gāo shēn mò cè)
高识远见 (gāo shí yuǎn jiàn)
高世骇俗 (gāo shì hài sú)
高视阔步 (gāo shì kuò bù)
高耸入云 (gāo sǒng rù yún)
高抬贵手 (gāo tái guì shǒu)
高抬明镜 (gāo tái míng jìng)
高谈大论 (gāo tán dà lùn)
高谈弘论 (gāo tán hóng lùn)
高谈阔论 (gāo tán kuò lùn)
高谈雄辩 (gāo tán xióng biàn)
高谈虚论 (gāo tán xū lùn)
高堂大厦 (gāo táng dà shà)
高天厚地 (gāo tiān hòu dì)
高头大马 (gāo tóu dà mǎ)
高头讲章 (gāo tóu jiǎng zhāng)
高位厚禄 (gāo wèi hòu lù)
高位重禄 (gāo wèi zhòng lù)
高文大册 (gāo wén dà cè)
高文典策 (gāo wén diǎn cè)
高文典册 (gāo wén diǎn cè)
高卧东山 (gāo wò dōng shān)
高屋建瓴 (gāo wū jiàn líng)
高下其手 (gāo xià qí shǒu)
高下任心 (gāo xià rèn xīn)
高下在口 (gāo xià zài kǒu)
高下在手 (gāo xià zài shǒu)
高下在心 (gāo xià zài xīn)
高翔远引 (gāo xiáng yuǎn yǐn)
高姓大名 (gāo xìng dà míng)
高悬秦镜 (gāo xuán qín jìng)
高牙大纛 (gāo yá dà dào)
高阳酒徒 (gāo yáng jiǔ tú)
高义薄云天 (gāo yì báo yún tiān)
高义薄云 (gāo yì bó yún)
膏腴贵游 (gāo yú guì yóu)
膏腴之地 (gāo yú zhī dì)
膏腴子弟 (gāo yú zǐ dì)
膏泽脂香 (gāo zé zhī xiāng)
高斋学士 (gāo zhāi xué shì)
高瞻远瞩 (gāo zhān yuǎn zhǔ)
高掌远蹠 (gāo zhǎng yuǎn zhí)
高掌远跖 (gāo zhǎng yuǎn zhí)
高枕安寝 (gāo zhěn ān qǐn)
高枕安卧 (gāo zhěn ān wò)
高枕而卧 (gāo zhěn ér wò)
高枕无忧 (gāo zhěn wú yōu)
高枕勿忧 (gāo zhěn wù yōu)
缟纻之交 (gāo zhù zhī jiāo)
高自标树 (gāo zì biāo shù)
高自标誉 (gāo zì biāo yù)
高自标置 (gāo zì biāo zhì)
高自位置 (gāo zì wèi zhì)
高足弟子 (gāo zú dì zǐ)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.045s