en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
6 Chengyu
槁木死灰 (gǎo mù sǐ huī)
槁苏暍醒 (gǎo sū yē xǐng)
槁项黄馘 (gǎo xiàng huáng xù)
槁项黧馘 (gǎo xiàng lí guó)
槁项没齿 (gǎo xiàng méi chǐ)
槁形灰心 (gǎo xíng huī xīn)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.034s