en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
8 Chengyu
膏车秣马 (gào chē mò mǎ)
膏唇贩舌 (gào chún fàn shé)
膏唇岐舌 (gào chún qí shé)
告贷无门 (gào dài wú mén)
告老还家 (gào lǎo huán jiā)
告老还乡 (gào lǎo huán xiāng)
告老在家 (gào lǎo zài jiā)
告往知来 (gào wǎng zhī lái)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.02s