en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
10 Chengyu
绠短汲深 (gěng duǎn jí shēn)
绠短绝泉 (gěng duǎn jué quán)
绠短絶泉 (gěng duǎn jué quán)
梗泛萍漂 (gěng fàn píng piāo)
梗泛萍飘 (gěng fàn píng piāo)
耿耿于怀 (gěng gěng yú huái)
耿耿于心 (gěng gěng yú xīn)
梗迹蓬飘 (gěng jì péng piāo)
梗迹萍踪 (gěng jì píng zōng)
梗顽不化 (gěng wán bù huà)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.645s