en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
5 Chengyu
更待干罢 (gèng dài gàn bà)
更进一竿 (gèng jìn yī gān)
更名改姓 (gèng míng gǎi xìng)
更仆难尽 (gèng pú nán jìn)
更上一层楼 (gèng shàng yī céng lóu)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.062s