en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
8 Chengyu
拱肩缩背 (gǒng jān suō bèi)
拱手让人 (gǒng shǒu ràng rén)
拱手听命 (gǒng shǒu tīng mìng)
拱手而降 (gǒng shòu ér xiáng)
拱揖指撝 (gǒng yī zhǐ huī)
拱揖指挥 (gǒng yī zhǐ huī)
拱揖指麾 (gǒng yī zhǐ huī)
拱挹指麾 (gǒng yì zhǐ huī)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.016s