en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
6 Chengyu
共贯同条 (gòng guàn tóng tiáo)
共商国是 (gòng shāng guó shì)
共挽鹿车 (gòng wǎn lù chē)
共为唇齿 (gòng wéi chún chǐ)
贡禹弹冠 (gòng yǔ tán guān)
共枝别干 (gòng zhī bié gàn)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.027s