en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
3 Chengyu
诟龟呼天 (gòu guī hū tiān)
垢面蓬头 (gòu miàn péng tóu)
诟如不闻 (gòu rú bù wén)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.013s