en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
59 Chengyu
孤傲不群 (gū ào bù qún)
孤标傲世 (gū biāo ào shì)
孤标独步 (gū biāo dú bù)
孤臣孽子 (gū chén niè zǐ)
孤俦寡匹 (gū chóu guǎ pǐ)
孤雏腐鼠 (gū chú fǔ shǔ)
孤雌寡鹤 (gū cí guǎ hè)
孤犊触乳 (gū dú chù rǔ)
孤独鳏寡 (gū dú guān guǎ)
孤独矜寡 (gū dú guān guǎ)
辜恩背义 (gū ēn bèi yì)
辜恩负义 (gū ēn fù yì)
孤恩负义 (gū ēn fù yì)
孤儿寡妇 (gū ér guǎ fù)
孤芳自赏 (gū fāng zì shǎng)
孤寡鳏独 (gū guǎ guān dú)
孤鸿寡鹄 (gū hóng guǎ hú)
孤魂野鬼 (gū hún yě guǐ)
孤家寡人 (gū jiā guǎ rén)
孤军奋战 (gū jūn fèn zhàn)
孤军深入 (gū jūn shēn rù)
孤军作战 (gū jūn zuò zhàn)
孤苦仃俜 (gū kǔ dīng pīng)
孤苦伶仃 (gū kǔ líng dīng)
孤苦零丁 (gū kǔ líng dīng)
孤立寡与 (gū lì guǎ yǔ)
孤立无援 (gū lì wú yuán)
孤立无助 (gū lì wú zhù)
孤陋寡闻 (gū lòu guǎ wén)
孤鸾寡鹄 (gū luán guǎ hú)
孤鸾照镜 (gū luán zhào jìng)
孤履危行 (gū lǚ wēi xíng)
沽名吊誉 (gū míng diào yù)
沽名钓誉 (gū míng diào yù)
沽名干誉 (gū míng gàn yù)
沽名卖直 (gū míng mài zhí)
沽名要誉 (gū míng yào yù)
孤身只影 (gū shēn zhī yǐng)
孤豚腐鼠 (gū tún fǔ shǔ)
姑妄听之 (gū wàng tīng zhī)
姑妄言之 (gū wàng yán zhī)
孤文断句 (gū wén duàn jù)
孤文只义 (gū wén zhī yì)
姑息养奸 (gū xī yǎng jiān)
孤形吊影 (gū xíng diào yǐng)
孤行己见 (gū xíng jǐ jiàn)
孤行己意 (gū xíng jǐ yì)
孤行一意 (gū xíng yī yì)
孤悬浮寄 (gū xuán fú jì)
孤悬客寄 (gū xuán kè jì)
孤学坠绪 (gū xué zhuì xù)
姑射神人 (gū yè shén rén)
沽誉钓名 (gū yù diào míng)
沽誉买直 (gū yù mǎi zhí)
孤云野鹤 (gū yún yě hè)
孤掌难鸣 (gū zhǎng nán míng)
姑置勿论 (gū zhì wù lùn)
孤舟独桨 (gū zhōu dú jiǎng)
孤注一掷 (gū zhù yī zhì)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.023s