en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
12 Chengyu
寡不敌众 (guǎ bù dí zhòng)
寡不胜众 (guǎ bù shèng zhòng)
寡二少双 (guǎ èr shǎo shuāng)
寡凫单鹄 (guǎ fú dān hú)
寡鹄孤鸾 (guǎ hú gū luán)
寡见少闻 (guǎ jiàn shǎo wén)
寡见鲜闻 (guǎ jiàn xiǎn wén)
寡廉鲜耻 (guǎ lián xiǎn chǐ)
寡情薄意 (guǎ qíng báo yì)
寡人之疾 (guǎ rén zhī jí)
寡闻少见 (guǎ wén shǎo jiàn)
寡信轻诺 (guǎ xìn qīng nuò)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.031s