en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
10 Chengyu
挂灯结彩 (guà dēng jié cǎi)
挂肚牵肠 (guà dù qiān cháng)
挂肚牵心 (guà dù qiān xīn)
挂冠归去 (guà guān guī qù)
挂冠求去 (guà guān qiú qù)
挂席为门 (guà xí wéi mén)
挂羊头卖狗肉 (guà yáng tóu mài gǒu ròu)
挂羊头,卖狗肉 (guà yáng tóu mài gǒu ròu)
挂一漏万 (guà yī lòu wàn)
挂印悬牌 (guà yìn xuán pái)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.032s