en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
8 Chengyu
怪诞不经 (guài dàn bù jīng)
怪诞诡奇 (guài dàn guǐ qí)
怪力乱神 (guài lì luàn shén)
怪模怪样 (guài mó guài yàng)
怪声怪气 (guài shēng guài qì)
怪事咄咄 (guài shì duō duō)
怪形怪状 (guài xíng guài zhuàng)
怪雨盲风 (guài yǔ máng fēng)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.011s