en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
63 Chengyu
官报私仇 (guān bào sī chóu)
官卑职小 (guān bēi zhí xiǎo)
官偪民反 (guān bèng mín fǎn)
官逼民反 (guān bī mín fǎn)
官仓老鼠 (guān cāng láo shǔ)
观场矮人 (guān chǎng ǎi rén)
官场如戏 (guān chǎng rú xì)
官法如炉 (guān fǎ rú lú)
观风察俗 (guān fēng chá sú)
冠盖如云 (guān gài rú yún)
冠盖相望 (guān gài xiāng wàng)
鳏寡孤惸 (guān guǎ gū dì)
鳏寡孤独 (guān guǎ gū dú)
鳏寡惸独 (guān guǎ gū dú)
鳏寡孤茕 (guān guǎ gū qióng)
鳏寡茕独 (guān guǎ qióng dú)
官官相护 (guān guān xiāng hù)
官官相为 (guān guān xiāng wéi)
官官相卫 (guān guān xiāng wèi)
观过知仁 (guān guò zhī rén)
官虎吏狼 (guān hǔ lì láng)
观化听风 (guān huà tīng fēng)
关怀备至 (guān huái bèi zhì)
观机而动 (guān jī ér dòng)
观机而作 (guān jī ér zuò)
观今宜鉴古 (guān jīn yì jiàn gǔ)
纶巾羽扇 (guān jīn yǔ shàn)
冠履倒易 (guān lǚ dào yì)
冠履倒置 (guān lǚ dào zhì)
观貌察色 (guān mào chá sè)
观眉说眼 (guān méi shuō yǎn)
关门打狗 (guān mén dǎ gǒu)
关门大吉 (guān mén dà jí)
关门落闩 (guān mén luò shuān)
关门养虎,虎大伤人 (guān mén yǎng hǔ hǔ dà shāng rén)
冠冕堂皇 (guān miǎn táng huáng)
冠袍带履 (guān páo dài lǚ)
官轻势微 (guān qīng shì wēi)
关情脉脉 (guān qíng mài mài)
官情纸薄 (guān qíng zhǐ báo)
关山迢递 (guān shān tiáo dì)
观山翫水 (guān shān wán shuǐ)
观山玩水 (guān shān wán shuǐ)
关山阻隔 (guān shān zǔ gé)
冠上加冠 (guān shàng jiā guān)
冠上履下 (guān shàng lǚ xià)
观往知来 (guān wǎng zhī lái)
观望不前 (guān wàng bù qián)
关心民瘼 (guān xīn mín mò)
观衅伺隙 (guān xìn sì xì)
观形察色 (guān xíng chá sè)
官样文章 (guān yàng wén zhāng)
观隅反三 (guān yú fǎn sān)
鳏鱼渴凤 (guān yú kě fèng)
官运亨通 (guān yùn hēng gōng)
观者成堵 (guān zhě chéng dǔ)
观者如堵 (guān zhě rú dǔ)
观者如垛 (guān zhě rú duǒ)
观者如市 (guān zhě rú shì)
观者如云 (guān zhě rú yún)
观者如织 (guān zhě rú zhī)
观者云集 (guān zhě yún jí)
官止神行 (guān zhǐ shén xíng)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.032s