en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
10 Chengyu
果不其然 (guǒ bù qí rán)
裹粮坐甲 (guǒ liáng zuò jiǎ)
果然如此 (guǒ rán rú cǐ)
裹尸马革 (guǒ shī mǎ gé)
果熟蒂落 (guǒ shú dì luò)
果刑信赏 (guǒ xíng xìn shǎng)
果行育德 (guǒ xíng yù dé)
裹血力战 (guǒ xuè lì zhàn)
果于自信 (guǒ yú zì xìn)
裹足不前 (guǒ zú bù qián)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.012s