en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
8 Chengyu
酣畅淋漓 (hān chàng lín lí)
酣歌恒舞 (hān gē héng wǔ)
酣歌醉舞 (hān gē zuì wǔ)
酣然入梦 (hān rán rù mèng)
鼾声如雷 (hān shēng rú léi)
酣痛淋漓 (hān tòng lín lí)
酣嬉淋漓 (hān xī lín lí)
憨状可掬 (hān zhuàng kě jū)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.014s