en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
3 Chengyu
罕譬而喻 (hǎn pì ér yù)
罕言寡语 (hǎn yán guǎ yǔ)
喊冤叫屈 (hǎn yuān jiào qū)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.033s