en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
5 Chengyu
航海梯山 (háng hǎi tī shān)
行行出状元 (háng háng chū zhuàng yuán)
行行蛇蚓 (háng háng shé yǐn)
行家里手 (háng jiā lǐ shǒu)
行间字里 (háng jiān zì lǐ)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.035s