en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
6 Chengyu
呵壁问天 (hē bì wèn tiān)
诃佛诋巫 (hē fó dǐ wū)
呵佛骂祖 (hē fó mà zǔ)
诃佛骂祖 (hē fó mà zǔ)
呵欠连天 (hē qiàn lián tiān)
喝西北风 (hē xī běi fēng)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.046s