en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
7 Chengyu
恨海难填 (hèn hǎi nán tián)
恨如头醋 (hèn rú tóu cù)
恨入骨髓 (hèn rù gǔ suǐ)
恨铁不成钢 (hèn tiě bù chéng gāng)
恨相见晚 (hèn xiāng jiàn wǎn)
恨相知晚 (hèn xiāng zhī wǎn)
恨之入骨 (hèn zhī rù gǔ)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.017s