en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
6 Chengyu
喉长气短 (hóu cháng qì duǎn)
侯服玉食 (hóu fú yù shí)
侯门如海 (hóu mén rú hǎi)
侯门似海 (hóu mén sì hǎi)
猴年马月 (hóu nián mǎ yuè)
猴头猴脑 (hóu tóu hóu nǎo)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.016s