en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
9 Chengyu
缓兵之计 (huǎn bīng zhī jì)
缓步代车 (huǎn bù dài chē)
缓步当车 (huǎn bù dāng chē)
缓不济急 (huǎn bù jì jí)
缓带轻裘 (huǎn dài qīng qiú)
缓歌慢舞 (huǎn gē màn wǔ)
缓歌缦舞 (huǎn gē màn wǔ)
缓急轻重 (huǎn jí qīng zhòng)
缓急相济 (huǎn jí xiāng jì)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.038s