en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
6 Chengyu
恍恍荡荡 (huǎng huǎng dàng dàng)
恍然大悟 (huǎng rán dà wù)
恍然若失 (huǎng rán ruò shī)
恍如隔世 (huǎng rú gé shì)
恍如梦境 (huǎng rú mèng jìng)
恍如梦寐 (huǎng rú mèng mèi)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.407s