en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
11 Chengyu
活剥生吞 (huó bāo shēng tūn)
活蹦活跳 (huó bèng huó tiào)
活蹦乱跳 (huó bèng luàn tiào)
活灵活现 (huó líng huó xiàn)
活龙活现 (huó lóng huó xiàn)
活龙鲜健 (huó lóng xiān jiàn)
活神活现 (huó shén huó xiàn)
活天冤枉 (huó tiān yuān wǎng)
活形活现 (huó xíng huó xiàn)
活眼活现 (huó yǎn huó xiàn)
活眼现报 (huó yǎn xiàn bào)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.013s