en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
167 Chengyu
极本穷源 (jí běn qióng yuán)
及宾有鱼 (jí bīn yǒu yú)
急病让夷 (jí bìng ràng yí)
疾病相扶 (jí bìng xiāng fú)
急不及待 (jí bù jí dài)
急不可待 (jí bù kě dài)
急不可耐 (jí bù kě nài)
疾不可为 (jí bù kě wéi)
急不暇择 (jí bù xiá zé)
急不择路 (jí bù zé lù)
急不择途 (jí bù zé tú)
急不择言 (jí bù zé yán)
急赤白脸 (jí chì bái liǎn)
急杵捣心 (jí chǔ dǎo xīn)
急处从宽 (jí chù cóng kuān)
及第成名 (jí dì chéng míng)
棘地荆天 (jí dì jīng tiān)
蹐地局天 (jí dì jú tiān)
蹐地跼天 (jí dì jú tiān)
极恶不赦 (jí è bù shè)
极恶穷凶 (jí è qióng xiōng)
疾恶如雠 (jí è rú chóu)
疾恶如仇 (jí è rú chóu)
嫉恶如仇 (jí è rú chóu)
疾恶如风 (jí è rú fēng)
疾恶若雠 (jí è ruò chóu)
嫉恶若仇 (jí è ruò chóu)
竭力虔心 (jí elì qián xīn)
极而言之 (jí ér yán zhī)
疾风暴雨 (jí fēng bào yǔ)
急风暴雨 (jí fēng bào yǔ)
及锋而试 (jí fēng ér shì)
疾风劲草 (jí fēng jìn cǎo)
疾风扫秋叶 (jí fēng sǎo qiū yè)
疾风甚雨 (jí fēng shèn yǔ)
疾风迅雷 (jí fēng xùn léi)
疾风彰劲草 (jí fēng zhāng jìn cǎo)
疾风知劲草 (jí fēng zhī jìn cǎo)
疾风骤雨 (jí fēng zhòu yǔ)
急风骤雨 (jí fēng zhòu yǔ)
急功好利 (jí gōng hào lì)
急公好施 (jí gōng hào shī)
急公好义 (jí gōng hào yì)
急功近利 (jí gōng jìn lì)
急公近利 (jí gōng jìn lì)
急功近名 (jí gōng jìn míng)
汲古阁本 (jí gǔ gé běn)
极古穷今 (jí gǔ qióng jīn)
及瓜而代 (jí guā ér dài)
急管繁弦 (jí guǎn fán xián)
吉光凤羽 (jí guāng fèng yǔ)
吉光片裘 (jí guāng piàn qiú)
吉光片羽 (jí guāng piàn yǔ)
及笄年华 (jí jī nián huá)
岌岌不可终日 (jí jí bù kě zhōng rì)
汲汲顾影 (jí jí gù yǐng)
汲汲皇皇 (jí jí huáng huáng)
亟疾苛察 (jí jí kē chá)
岌岌可危 (jí jí kě wēi)
汲汲忙忙 (jí jí máng máng)
急急如律令 (jí jí rú lǜ lìng)
瘠己肥人 (jí jǐ féi rén)
急惊风撞着慢郎中 (jí jīng fēng zhuàng zhemàn láng zhōng)
急景流年 (jí jǐng liú nián)
即景生情 (jí jǐng shēng qíng)
极口项斯 (jí kǒu xiàng sī)
急来报佛脚 (jí lái bào fó jiǎo)
极乐世界 (jí lè shì jiè)
疾雷不及塞耳 (jí léi bù jí sāi ěr)
疾雷不及掩耳 (jí léi bù jí yǎn ěr)
疾雷不暇掩耳 (jí léi bù xiá yǎn ěr)
急吏缓民 (jí lì huǎn mín)
急敛暴征 (jí liǎn bào zhēng)
戢鳞潜翼 (jí lín qián yì)
戢鳞委翼 (jí lín wěi yì)
急流勇进 (jí liú yǒng jìn)
急流勇退 (jí liú yǒng tuì)
即鹿无虞 (jí lù wú yú)
急脉缓灸 (jí mài huǎn jiù)
急脉缓受 (jí mài huǎn shòu)
极目迥望 (jí mù jiǒng wàng)
极目远眺 (jí mù yuǎn tiào)
极目远望 (jí mù yuǎn wàng)
及溺呼船 (jí nì hū chuán)
瘠牛偾豚 (jí niú fèn tún)
瘠牛羸豚 (jí niú léi tún)
急拍繁弦 (jí pāi fán xián)
急起直追 (jí qǐ zhí zhuī)
极情尽致 (jí qíng jìn zhì)
极情纵欲 (jí qíng zòng yù)
佶屈聱牙 (jí qū áo yá)
瘠人肥己 (jí rén féi jǐ)
吉人天相 (jí rén tiān xiàng)
急人之困 (jí rén zhī kùn)
急人之难 (jí rén zhī nán)
吉人自有天相 (jí rén zì yǒu tiān xiàng)
吉日良辰 (jí rì liáng chén)
吉日良时 (jí rì liáng shí)
急如风火 (jí rú fēng huǒ)
疾如雷电 (jí rú léi diàn)
急如星火 (jí rú xīng huǒ)
疾如旋踵 (jí rú xuán zhǒng)
汲深绠短 (jí shēn gěng duǎn)
极深研几 (jí shēn yán jī)
极深研幾 (jí shēn yán jī)
疾声厉色 (jí shēng lì sè)
及时行乐 (jí shí xíng lè)
集矢之的 (jí shǐ zhī de)
即事穷理 (jí shì qióng lǐ)
疾首蹙额 (jí shǒu cù é)
疾首蹙頞 (jí shǒu cù è)
疾首嚬蹙 (jí shǒu pín cù)
疾首痛心 (jí shǒu tòng xīn)
极寿无疆 (jí shòu wú jiāng)
集思广益 (jí sī guǎng yì)
集思广议 (jí sī guǎng yì)
嫉贪如雠 (jí tān rú chóu)
极天际地 (jí tiān jì dì)
极天蟠地 (jí tiān pán dì)
极天罔地 (jí tiān wǎng dì)
疾霆不暇掩目 (jí tíng bù xiá yǎn mù)
急痛攻心 (jí tòng gōng xīn)
吉网罗钳 (jí wǎng luó qián)
极往知来 (jí wǎng zhī lái)
即温听厉 (jí wēn tīng lì)
极武穷兵 (jí wǔ qióng bīng)
即物穷理 (jí wù qióng lǐ)
急先锋 (jí xiān fēng)
嫉贤傲士 (jí xián ào shì)
嫉闲妒能 (jí xián dù néng)
嫉贤妒能 (jí xián dù néng)
吉祥如意 (jí xiáng rú yì)
吉祥止止 (jí xiáng zhǐ zhǐ)
即小见大 (jí xiǎo jiàn dà)
吉星高照 (jí xīng gāo zhào)
即兴之作 (jí xìng zhī zuò)
吉凶祸福 (jí xiōng huò fú)
吉凶未卜 (jí xiōng wèi bǔ)
疾言倨色 (jí yán jù sè)
疾言遽色 (jí yán jù sè)
疾言厉气 (jí yán lì qì)
疾言厉色 (jí yán lì sè)
疾言怒色 (jí yán nù sè)
集腋成裘 (jí yè chéng qiú)
集腋为裘 (jí yè wéi qiú)
即以其人之道,还治其 (jí yǐ qí rén zhī dào huán zhì)
即以其人之道,还治其人之身 (jí yǐ qí rén zhī dào huán zhì qí rén zhī shēn)
瘠义肥辞 (jí yì féi cí)
汲引忘疲 (jí yǐn wàng pí)
集萤映雪 (jí yíng yìng xuě)
急景凋年 (jí yǐng diāo nián)
急于求成 (jí yú qiú chéng)
急于事功 (jí yú shì gōng)
急于星火 (jí yú xīng huǒ)
疾雨暴风 (jí yǔ bào fēng)
集苑集枯 (jí yuàn jí kū)
极则必反 (jí zé bì fǎn)
急张拘诸 (jí zhāng jū zhū)
极智穷思 (jí zhì qióng sī)
辑志协力 (jí zhì xié lì)
急中生智 (jí zhōng shēng zhì)
极重不反 (jí zhòng bù fǎn)
极重难返 (jí zhòng nán fǎn)
急竹繁丝 (jí zhú fán sī)
急转直下 (jí zhuǎn zhí xià)
疾走先得 (jí zǒu xiān dé)
疾足先得 (jí zú xiān dé)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.019s