en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
94 Chengyu
兼爱无私 (jiān ài wú sī)
兼包并畜 (jiān bāo bìng chù)
兼包并容 (jiān bāo bìng róng)
肩背难望 (jiān bèi nán wàng)
肩背相望 (jiān bèi xiāng wàng)
坚壁清野 (jiān bì qīng yiě)
坚不可摧 (jiān bù kě cuī)
间不容缓 (jiān bù róng huǎn)
间不容砺 (jiān bù róng lì)
间不容缕 (jiān bù róng lǚ)
间不容瞬 (jiān bù róng shùn)
间不容瞚 (jiān bù róng xǐ)
兼程并进 (jiān chéng bìng jìn)
兼程前进 (jiān chéng qián jìn)
坚持不懈 (jiān chí bù xiè)
坚持不渝 (jiān chí bù yú)
肩从齿序 (jiān cóng chǐ xù)
尖担两头脱 (jiān dàn liǎng tóu tuō)
坚定不移 (jiān dìng bù yí)
煎豆摘瓜 (jiān dòu zhāi guā)
坚额健舌 (jiān é jiàn shé)
兼而有之 (jiān ér yǒu zhī)
兼官重绂 (jiān guān zhòng fú)
兼葭秋水 (jiān jiā qiū shuǐ)
蒹葭伊人 (jiān jiā yī rén)
蒹葭倚玉 (jiān jiā yǐ yù)
兼葭倚玉 (jiān jiā yǐ yù)
蒹葭倚玉树 (jiān jiā yǐ yù shù)
蒹葭玉树 (jiān jiā yù shù)
蒹葭之思 (jiān jiā zhī sī)
坚甲厉兵 (jiān jiǎ lì bīng)
坚甲利兵 (jiān jiǎ lì bīng)
坚甲利刃 (jiān jiǎ lì rèn)
煎胶续弦 (jiān jiāo xù xián)
缄口不言 (jiān kǒu bù yán)
缄口结舌 (jiān kǒu jié shé)
缄口无言 (jiān kǒu wú yán)
艰苦创业 (jiān kǔ chuàng yè)
艰苦奋斗 (jiān kǔ fèn dòu)
艰苦朴素 (jiān kǔ pǔ sù)
艰苦卓绝 (jiān kǔ zhuó jué)
坚苦卓絶 (jiān kǔ zhuó jué)
艰苦卓絶 (jiān kǔ zhuó jué)
坚苦卓绝 (jiān kǔ zhuó jué)
兼览博照 (jiān lǎn bó zhào)
肩劳任怨 (jiān láo rèn yuàn)
监临自盗 (jiān lín zì dào)
奸掳烧杀 (jiān lǔ shāo shā)
肩摩毂接 (jiān mó gū jiē)
肩摩毂击 (jiān mó gǔ jī)
肩摩袂接 (jiān mó mèi jiē)
肩摩踵接 (jiān mó zhǒng jiē)
艰难竭蹶 (jiān nán jié jué)
艰难困苦 (jiān nán kùn kǔ)
艰难曲折 (jiān nán qū zhé)
艰难险阻 (jiān nán xiǎn zǔ)
艰难玉成 (jiān nán yù chéng)
坚强不屈 (jiān qiáng bù qū)
兼权尚计 (jiān quán shàng jì)
兼权熟计 (jiān quán shú jì)
兼人之勇 (jiān rén zhī yǒng)
坚忍不拔 (jiān rěn bù bá)
坚韧不拔 (jiān rèn bù bá)
兼容并包 (jiān róng bìng bāo)
兼容并蓄 (jiān róng bìng xù)
坚如盘石 (jiān rú pán shí)
坚如磐石 (jiān rú pán shí)
兼弱攻昧 (jiān ruò gōng mèi)
兼善天下 (jiān shàn tiān xià)
艰深晦涩 (jiān shēn huì sè)
监市履狶 (jiān shì lǚ xī)
兼收并采 (jiān shōu bìng cǎi)
兼收并畜 (jiān shōu bìng chù)
兼收并録 (jiān shōu bìng lù)
兼收并录 (jiān shōu bìng lù)
兼收并蓄 (jiān shōu bìng xù)
兼收博采 (jiān shōu bó cǎi)
坚守不渝 (jiān shǒu bù yú)
监守自盗 (jiān shǒu zì dào)
煎水作冰 (jiān shuǐ zuò bīng)
尖酸刻薄 (jiān suān kè bó)
兼听则明,偏信则暗 (jiān tīng zé míng piān xìn zé àn)
奸同鬼蜮,行若狐鼠 (jiān tóng guǐ yù xíng ruò h)
尖言尖语 (jiān yán jiān yǔ)
尖言冷语 (jiān yán lěng yǔ)
歼一警百 (jiān yī jǐng bǎi)
奸淫掳掠 (jiān yín lǔ lüè)
坚贞不屈 (jiān zhēn bù qū)
坚贞不渝 (jiān zhēn bù yú)
坚执不从 (jiān zhí bù cóng)
兼朱重紫 (jiān zhū zhòng zǐ)
监主自盗 (jiān zhǔ zì dào)
尖嘴薄舌 (jiān zuǐ bó shé)
尖嘴猴腮 (jiān zuǐ hóu sāi)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.018s