en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
43 Chengyu
简傲绝俗 (jiǎn ào jué sú)
简傲絶俗 (jiǎn ào jué sú)
俭不中礼 (jiǎn bù zhòng lǐ)
翦草除根 (jiǎn cǎo chú gēn)
剪草除根 (jiǎn cǎo chú gēn)
俭存奢失 (jiǎn cún shē shī)
剪恶除奸 (jiǎn è chú jiān)
蹇谔匪躬 (jiǎn è fěi gōng)
剪发被褐 (jiǎn fā bèi hè)
翦发待宾 (jiǎn fā dài bīn)
剪发披缁 (jiǎn fā pī zī)
剪发杜门 (jiǎn fà dù mén)
拣佛烧香 (jiǎn fó shāo xiāng)
俭腹高谈 (jiǎn fù gāo tán)
俭故能广 (jiǎn gù néng guǎng)
蹇蹇匪躬 (jiǎn jiǎn fěi gōng)
简捷了当 (jiǎn jié liǎo dàng)
简截了当 (jiǎn jié liǎo dàng)
拣精拣肥 (jiǎn jīng jiǎn féi)
拣精择肥 (jiǎn jīng zé féi)
俭可养廉 (jiǎn kě yǎng lián)
简落狐狸 (jiǎn luò hú lí)
简明扼要 (jiǎn míng é yào)
简墨尊俎 (jiǎn mò zūn zǔ)
简能而任 (jiǎn néng ér rèn)
简切了当 (jiǎn qiè liǎo dàng)
蹇人上天 (jiǎn rén shàng tiān)
蹇人升天 (jiǎn rén shēng tiān)
减师半德 (jiǎn shī bàn dé)
蹇视高步 (jiǎn shì gāo bù)
蠒丝牛毛 (jiǎn sī niú máo)
茧丝牛毛 (jiǎn sī niú máo)
简丝数米 (jiǎn sī shǔ mǐ)
简贤附势 (jiǎn xián fù shì)
简贤任能 (jiǎn xián rèn néng)
简要不烦 (jiǎn yào bù fán)
简要清通 (jiǎn yào qīng tōng)
俭以养德 (jiǎn yǐ yǎng dé)
俭以养廉 (jiǎn yǐ yǎng lián)
简约详核 (jiǎn yuē xiáng hé)
简在帝心 (jiǎn zài dì xīn)
蹇之匪躬 (jiǎn zhī fěi gōng)
剪烛西窗 (jiǎn zhú xī chuāng)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.016s