en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
61 Chengyu
将本求财 (jiāng běn qiú cái)
将本求利 (jiāng běn qiú lì)
将错就错 (jiāng cuò jiù cuò)
江东父老 (jiāng dōng fù lǎo)
将夺固与 (jiāng duó gū yǔ)
江翻海倒 (jiāng fān hǎi dǎo)
江翻海沸 (jiāng fān hǎi fèi)
江翻海搅 (jiāng fān hǎi jiǎo)
江翻海扰 (jiāng fān hǎi rǎo)
将飞翼伏 (jiāng fēi yì fú)
将功补过 (jiāng gōng bǔ guò)
将功抵罪 (jiāng gōng dǐ zuì)
将功折过 (jiāng gōng shé guò)
将功赎罪 (jiāng gōng shú zuì)
将功折罪 (jiāng gōng zhé zuì)
姜桂之性 (jiāng guì zhī xìng)
江海不逆小流 (jiāng hǎi bù nì xiǎo liú)
江汉朝宗 (jiāng hàn cháo zōng)
江河日下 (jiāng hé rì xià)
江河行地 (jiāng hé xíng dì)
江湖骗子 (jiāng hú piàn zi)
将机就机 (jiāng jī jiù jī)
将机就计 (jiāng jī jiù jì)
将计就计 (jiāng jì jiù jì)
浆酒藿肉 (jiāng jiǔ huò ròu)
浆酒霍肉 (jiāng jiǔ huò ròu)
江郎才尽 (jiāng láng cái jìn)
江郎才掩 (jiāng láng cái yǎn)
僵李代桃 (jiāng lǐ dài táo)
将李代桃 (jiāng lǐ dài táo)
江流日下 (jiāng liú rì xià)
江南海北 (jiāng nán hǎi běi)
将勤补拙 (jiāng qín bǔ zhuō)
将取固予 (jiāng qǔ gū yǔ)
江山好改,本性难移 (jiāng shān hǎo gǎi běn xìng nán yí)
江山好改,秉性难移 (jiāng shān hǎo gǎi bǐng xìng nán yí)
江山如故 (jiāng shān rú gù)
江山如画 (jiāng shān rú huà)
江山易改,本性难移 (jiāng shān yì gǎi běn xìng nán yí)
江山易改,秉性难移 (jiāng shān yì gǎi bǐng xìng nán yí)
江山易改,禀性难移 (jiāng shān yì gǎi bǐng xìng nán yí)
江水不犯河水 (jiāng shuǐ bù fàn hé shuǐ)
浆水不交 (jiāng shuǐ bù jiāo)
将顺其美 (jiāng shùn qí měi)
姜太公钓鱼,愿者上钩 (jiāng tài gōng diào yú yuàn zhě shàng gōu)
僵桃代李 (jiāng táo dài lǐ)
将天就地 (jiāng tiān jiù dì)
江天一色 (jiāng tiān yī sè)
将无作有 (jiāng wú zuò yǒu)
将无做有 (jiāng wú zuò yǒu)
将虾钓鳖 (jiāng xiā diào biē)
将心比心 (jiāng xīn bǐ xīn)
江心补漏 (jiāng xīn bǔ lòu)
将信将疑 (jiāng xìn jiāng yí)
将胸比肚 (jiāng xiōng bǐ dù)
江淹才尽 (jiāng yān cái jìn)
江淹梦笔 (jiāng yān mèng bǐ)
江洋大盗 (jiāng yáng dà dào)
将欲取之,必先与之 (jiāng yù qǔ zhī bì xiān yǔ zhī)
江云渭树 (jiāng yún wèi shù)
江左夷吾 (jiāng zuǒ yí wú)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.033s