en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
6 Chengyu
奖罚分明 (jiǎng fá fēn míng)
讲古论今 (jiǎng gǔ lùn jīn)
讲经说法 (jiǎng jīng shuō fǎ)
讲是说非 (jiǎng shì shuō fēi)
讲文张字 (jiǎng wén zhāng zì)
讲信修睦 (jiǎng xìn xiū mù)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.032s