en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
67 Chengyu
焦熬投石 (jiāo áo tóu shí)
骄傲自满 (jiāo ào zì mǎn)
交臂历指 (jiāo bì lì zhǐ)
交臂失之 (jiāo bì shī zhī)
交臂相失 (jiāo bì xiāng shī)
骄兵必败 (jiāo bīng bì bài)
骄兵之计 (jiāo bīng zhī jì)
鹪巢蚊睫 (jiāo cháo wén jié)
骄侈暴佚 (jiāo chǐ bào yì)
骄侈淫虐 (jiāo chǐ yín nüè)
焦唇敝舌 (jiāo chún bì shé)
焦唇干肺 (jiāo chún gān fèi)
焦唇干舌 (jiāo chún gàn shé)
浇淳散朴 (jiāo chún sàn pǔ)
浇醇散朴 (jiāo chún sàn pǔ)
交淡若水 (jiāo dàn ruò shuǐ)
骄儿騃女 (jiāo ér bā nǚ)
椒焚桂折 (jiāo fén guì zhé)
浇风薄俗 (jiāo fēng bó sú)
胶鬲之困 (jiāo gé zhī kùn)
浇瓜之惠 (jiāo guā zhī huì)
郊寒岛瘦 (jiāo hán dǎo shòu)
焦金流石 (jiāo jīn liú shí)
燋金烁石 (jiāo jīn shuò shí)
焦金烁石 (jiāo jīn shuò shí)
交颈并头 (jiāo jǐng bìng tóu)
交口称誉 (jiāo kǒu chēng yù)
交口称赞 (jiāo kǒu chēng zàn)
交口同声 (jiāo kǒu tóng shēng)
交口赞誉 (jiāo kǒu zàn yù)
交梨火枣 (jiāo lí huǒ zǎo)
交詈聚唾 (jiāo lì jù tuò)
鹪鹩一枝 (jiāo liáo yī zhī)
蛟龙擘水 (jiāo lóng bò shuǐ)
蛟龙得水 (jiāo lóng dé shuǐ)
蛟龙失水 (jiāo lóng shī shuǐ)
蛟龙戏水 (jiāo lóng xì shuǐ)
娇鸾雏凤 (jiāo luán chú fèng)
焦眉愁眼 (jiāo méi chóu yǎn)
焦眉苦脸 (jiāo méi kǔ liǎn)
焦眉皱眼 (jiāo méi zhòu yǎn)
教猱升木 (jiāo náo shēng mù)
交能易作 (jiāo néng yì zuò)
娇皮嫩肉 (jiāo pí nèn ròu)
交浅言深 (jiāo qiǎn yán shēn)
焦沙烂石 (jiāo shā shí làn)
骄奢放逸 (jiāo shē fàng yì)
骄奢淫泆 (jiāo shē yín yí)
骄奢淫佚 (jiāo shē yín yì)
骄奢淫逸 (jiāo shē yín yì)
娇生惯养 (jiāo shēng guàn yǎng)
骄生惯养 (jiāo shēng guàn yǎng)
娇声娇气 (jiāo shēng jiāo qì)
焦思苦虑 (jiāo sī kǔ lǜ)
骄泰淫泆 (jiāo taiyín zhuàng)
交头互耳 (jiāo tóu hù ěr)
交头接耳 (jiāo tóu jiē ěr)
燋头烂额 (jiāo tóu làn é)
焦头烂额 (jiāo tóu làn é)
交相辉映 (jiāo xiāng huī yìng)
娇小玲珑 (jiāo xiǎo líng lóng)
焦心劳思 (jiāo xīn láo sī)
焦心热中 (jiāo xīn rè zhōng)
教一识百 (jiāo yī shí bǎi)
骄佚奢淫 (jiāo yì shē yín)
胶柱鼓瑟 (jiāo zhù gǔ sè)
胶柱调瑟 (jiāo zhù tiáo sè)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.017s