en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
4 Chengyu
嚼齿穿龈 (jiáo chǐ chuān yín)
嚼穿龈血 (jiáo chuān yín xuè)
嚼腭搥床 (jiáo è chuí chuáng)
嚼铁咀金 (jiáo tiě jǔ jīn)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.416s