en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
182 Chengyu
金榜挂名 (jīn bǎng guà míng)
金榜题名 (jīn bǎng tí míng)
金篦刮目 (jīn bì guā mù)
金璧辉煌 (jīn bì huī huáng)
金碧辉煌 (jīn bì huī huáng)
金碧辉映 (jīn bì huī yìng)
金碧荧煌 (jīn bì yíng huáng)
金镳玉络 (jīn biāo yù luò)
金镳玉辔 (jīn biāo yù pèi)
金波玉液 (jīn bō yù yè)
今不如昔 (jīn bù rú xī)
矜才使气 (jīn cái shǐ qì)
金钗钿合 (jīn chāi diàn hé)
金钗换酒 (jīn chāi huàn jiǔ)
金钗十二 (jīn chāi shí èr)
金钗细合 (jīn chāi xì hé)
今蝉蜕壳 (jīn chán tuì ké)
今蝉蜕殻 (jīn chán tuì ké)
金蝉脱殻 (jīn chán tuō ké)
金蝉脱壳 (jīn chán tuō qiào)
金城千里 (jīn chéng qiān lǐ)
金城石室 (jīn chéng shí shì)
金城汤池 (jīn chéng tāng chí)
金翅擘海 (jīn chì bāi hǎi)
今愁古恨 (jīn chóu gǔ hèn)
金丹换骨 (jīn dān huàn gǔ)
金貂换酒 (jīn diāo huàn jiǔ)
金貂取酒 (jīn diāo qǔ jiǔ)
金貂贳酒 (jīn diāo shì jiǔ)
金断觿决 (jīn duàn xī jué)
今非昔比 (jīn fēi xī bǐ)
金风送爽 (jīn fēng sòng shuǎng)
金风玉露 (jīn fēng yù lù)
金刚努目 (jīn gāng nǔ mù)
金刚怒目 (jīn gāng nù mù)
金刚眼睛 (jīn gāng yǎn jīng)
金戈铁甲 (jīn gē tiě jiǎ)
金戈铁马 (jīn gē tiě mǎ)
金戈铁骑 (jīn gē tiě qí)
矜功不立 (jīn gōng bù lì)
矜功伐能 (jīn gōng fá néng)
矜功伐善 (jīn gōng fá shàn)
矜功负气 (jīn gōng fǔ qì)
矜功恃宠 (jīn gōng shì chǒng)
矜功自伐 (jīn gōng zì fá)
金谷酒数 (jīn gǔ jiǔ shù)
金鼓连天 (jīn gǔ lián tiān)
金鼓齐鸣 (jīn gǔ qí míng)
金鼓喧阗 (jīn gǔ xuān tián)
津关险塞 (jīn guān xiǎn sài)
金光盖地 (jīn guāng gài dì)
金闺国士 (jīn guī guó shì)
金龟换酒 (jīn guī huàn jiǔ)
金闺玉堂 (jīn guī yù táng)
金匮石室 (jīn guì shí shì)
巾帼豪杰 (jīn guó háo jié)
巾帼奇才 (jīn guó qí cái)
巾帼须眉 (jīn guó xū méi)
巾帼英雄 (jīn guó yīng xióng)
巾国英雄 (jīn guó yīng xióng)
巾帼丈夫 (jīn guó zhàng fū)
金壶墨汁 (jīn hú mò zhī)
襟怀磊落 (jīn huái lěi luò)
襟怀洒落 (jīn huái sǎ luò)
襟怀坦白 (jīn huái tǎn bái)
金辉玉洁 (jīn huī yù jié)
金鸡独立 (jīn jī dú lì)
金鸡消息 (jīn jī xiāo xī)
矜己自饰 (jīn jǐ zhì shì)
金枷玉锁 (jīn jiā yù suǒ)
披枷带锁 (jīn jiā yù suǒ)
襟江带湖 (jīn jiāng dài hú)
金浆玉醴 (jīn jiāng yù lǐ)
金浆玉液 (jīn jiāng yù yè)
斤斤计较 (jīn jīn jì jiào)
斤斤较量 (jīn jīn jiào liàng)
津津乐道 (jīn jīn lè dào)
津津有味 (jīn jīn yǒu wèi)
斤斤自守 (jīn jīn zì shǒu)
金尽裘弊 (jīn jìn qiú bì)
金尽裘敝 (jīn jìn qiú bì)
金精玉液 (jīn jīng yù yè)
矜纠收缭 (jīn jiū shōu liáo)
襟裾马牛 (jīn jú mǎ niú)
金科玉律 (jīn kē yù lǜ)
金科玉臬 (jīn kē yù niè)
金科玉条 (jīn kē yù tiáo)
金口木舌 (jīn kǒu mù shé)
金口玉牙 (jīn kǒu yù yá)
金口御言 (jīn kǒu yù yán)
金口玉言 (jīn kǒu yù yán)
金口玉音 (jīn kǒu yù yīn)
今来古往 (jīn lái gǔ wǎng)
金兰之交 (jīn lán zhī jiāo)
金兰之契 (jīn lán zhī qì)
金兰之友 (jīn lán zhī yǒu)
金马玉堂 (jīn mǎ yù táng)
金门绣户 (jīn mén xiù hù)
金迷纸碎 (jīn mí zhǐ suì)
金迷纸醉 (jīn mí zhǐ zuì)
矜名妒能 (jīn míng dù néng)
矜名嫉能 (jīn míng jì néng)
矜能负才 (jīn néng fù cái)
金瓯无缺 (jīn ōu wú quē)
筋疲力敝 (jīn pí lì bì)
筋疲力竭 (jīn pí lì jié)
筋疲力尽 (jīn pí lì jìn)
筋疲力倦 (jīn pí lì juàn)
矜贫救厄 (jīn pín jiù è)
矜贫恤独 (jīn pín xù dú)
金瓶落井 (jīn píng luò jǐng)
矜平躁释 (jīn píng zào shì)
金人缄口 (jīn rén jiān kǒu)
金人三缄 (jīn rén sān jiān)
金人之缄 (jīn rén zhī jiān)
金人之箴 (jīn rén zhī zhēn)
今日有酒今日醉 (jīn rì yǒu jiǔ jīn rì zuì)
金舌弊口 (jīn shé bì kǒu)
金舌蔽口 (jīn shé bì kǒu)
今生今世 (jīn shēng jīn shì)
金声玉服 (jīn shēng yù fú)
金声玉润 (jīn shēng yù rùn)
金声玉色 (jīn shēng yù sè)
金声玉振 (jīn shēng yù zhèn)
金声掷地 (jīn shēng zhì dì)
金石不渝 (jīn shí bù yú)
金石交情 (jīn shí jiāo qíng)
金石可开 (jīn shí kě kāi)
金石良言 (jīn shí liáng yán)
金石丝竹 (jīn shí sī zhú)
金石为开 (jīn shí wèi kāi)
金石之策 (jīn shí zhī cè)
金石之功 (jīn shí zhī gōng)
金石之计 (jīn shí zhī jì)
金石之坚 (jīn shí zhī jiān)
金石之交 (jīn shí zhī jiāo)
金石之言 (jīn shí zhī yán)
金石至交 (jīn shí zhì jiāo)
今是昔非 (jīn shì xī fēi)
今是昨非 (jīn shì zuó fēi)
金台市骏 (jīn tái shì jùn)
金汤之固 (jīn tāng zhī gù)
金淘沙拣 (jīn táo shā jiǎn)
金题玉躞 (jīn tí yù xiè)
金童玉女 (jīn tóng yù nǚ)
金屋藏娇 (jīn wū cáng jiāo)
金屋娇娘 (jīn wū jiāo niáng)
金屋之选 (jīn wū zhī xuǎn)
金屋贮娇 (jīn wū zhù jiāo)
金吾不禁 (jīn wú bù jìn)
金无足赤 (jīn wú zú chì)
金无足赤,人无完人 (jīn wú zú chì rén wú wán rén)
今夕何夕 (jīn xī hé xī)
今昔之感 (jīn xī zhī gǎn)
金镶玉裹 (jīn xiāng yù guǒ)
金相玉式 (jīn xiāng yù shì)
金相玉映 (jīn xiāng yù yìng)
金相玉振 (jīn xiāng yù zhèn)
金相玉质 (jīn xiàng yù zhì)
金印紫绶 (jīn yìn zǐ shòu)
金友玉昆 (jīn yǒu yù kūn)
矜愚饰智 (jīn yú shì zhì)
今雨新知 (jīn yǔ xīn zhī)
金玉锦绣 (jīn yù jǐn xiù)
金玉良言 (jīn yù liáng yán)
金玉良缘 (jīn yù liáng yuán)
金玉满堂 (jīn yù mǎn táng)
金玉其外,败絮其中 (jīn yù qí wài bài xù qí zhōng)
金玉其质 (jīn yù qí zhì)
金玉之言 (jīn yù zhī yán)
今月古月 (jīn yuè gǔ yuè)
金章玉句 (jīn zhāng yù jù)
金章紫绶 (jīn zhāng zǐ shòu)
今朝有酒今朝醉 (jīn zhāo yǒu jiǔ jīn zhāo zuì)
金昭玉粹 (jīn zhāo yù cuì)
金针度人 (jīn zhēn dù rén)
金针见血 (jīn zhēn jiàn xuè)
金鳷擘海 (jīn zhī bò hǎi)
金枝玉叶 (jīn zhī yù yè)
矜智负能 (jīn zhì fù néng)
金紫银青 (jīn zǐ yín qīng)
金字招牌 (jīn zì zhāo pái)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.033s