en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
52 Chengyu
敬陈管见 (jìng chén guǎn jiàn)
胫大于股 (jìng dà yú gǔ)
竞短争长 (jìng duǎn zhēng cháng)
敬而远之 (jìng ér yuǎn zhī)
镜分鸾凤 (jìng fēn luán fèng)
敬恭桑梓 (jìng gōng sāng zǐ)
静观默察 (jìng guān mò chá)
镜花水月 (jìng huā shuǐ yuè)
静极思动 (jìng jí sī dòng)
敬姜犹绩 (jìng jiāng yóu jì)
竞今疏古 (jìng jīng shū gǔ)
敬老慈少 (jìng lǎo cí shǎo)
敬老慈幼 (jìng lǎo cí yòu)
敬老慈穉 (jìng lǎo cí zhì)
敬老怜贫 (jìng lǎo lián pín)
敬老恤贫 (jìng lǎo xù pín)
敬老尊贤 (jìng lǎo zūn xián)
镜里采花 (jìng lǐ cǎi huā)
镜里观花 (jìng lǐ guān huā)
镜破钗分 (jìng pò chāi fēn)
径情直遂 (jìng qíng zhí suì)
径情直行 (jìng qíng zhí xíng)
静如处女,动如脱兔 (jìng rú chǔ nǚ dòng rú tuō tù)
敬如上宾 (jìng rú shàng bīn)
静若处子,动若脱兔 (jìng ruò chǔ zǐ dòng ruò tuō tù)
敬若神明 (jìng ruò shén míng)
敬上爱下 (jìng shàng ài xià)
敬上接下 (jìng shàng jiē xià)
敬时爱日 (jìng shí ài rì)
敬事不暇 (jìng shì bù xiá)
敬事后食 (jìng shì hòu shí)
敬授民时 (jìng shòu mín shí)
敬授人时 (jìng shòu rén shí)
敬天爱民 (jìng tiān ài mín)
敬贤爱士 (jìng xián ài shì)
敬贤礼士 (jìng xián lǐ shì)
敬贤下士 (jìng xián xià shì)
敬贤重士 (jìng xián zhòng shì)
敬小慎微 (jìng xiǎo shèn wēi)
敬谢不敏 (jìng xiè bù mǐn)
径行直遂 (jìng xíng zhí suí)
静言令色 (jìng yán lìng sè)
靖言庸回 (jìng yán yōng huí)
静言庸违 (jìng yán yōng wéi)
靖言庸违 (jìng yán yōng wéi)
敬业乐羣 (jìng yè lè qún)
敬业乐群 (jìng yè yào qún)
径一周三 (jìng yī zhōu sān)
静影沉璧 (jìng yǐng chén bì)
镜圆璧合 (jìng yuán bì hé)
靖谮庸回 (jìng zèn yōng huí)
敬终慎始 (jìng zhōng shèn shǐ)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.824s