en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
5 Chengyu
迥不犹人 (jiǒng bù yóu rén)
迥乎不同 (jiǒng hū bù tóng)
炯炯有神 (jiǒng jiǒng yǒu shén)
迥然不群 (jiǒng rán bù qún)
迥然不同 (jiǒng rán bù tóng)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.041s