en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
61 Chengyu
举案齐眉 (jǔ àn qí méi)
矩步方行 (jǔ bù fāng xíng)
举步生风 (jǔ bù shēng fēng)
举不胜举 (jǔ bù shèng jǔ)
举措不当 (jǔ cuò bù dàng)
举措失当 (jǔ cuò shī dàng)
举鼎拔山 (jǔ dǐng bá shān)
举鼎絶膑 (jǔ dǐng jué bìn)
举鼎绝膑 (jǔ dǐng jué bìn)
举鼎絶脰 (jǔ dǐng jué dòu)
举动荆棘 (jǔ dòng jīng jí)
举纲持领 (jǔ gāng chí lǐng)
举国若狂 (jǔ guó ruò kuáng)
举国上下 (jǔ guó shàng xià)
举国一致 (jǔ guó yī zhì)
踽踽独行 (jǔ jǔ dú xíng)
踽踽凉凉 (jǔ jǔ liáng liáng)
咀嚼英华 (jǔ jué yīng huá)
举例发凡 (jǔ lì fā fán)
举目千里 (jǔ mù qiān lǐ)
举目无亲 (jǔ mù wú qīn)
举棋不定 (jǔ qí bù dìng)
举棋若定 (jǔ qí ruò dìng)
举如鸿毛,取如拾遗 (jǔ rú hóng máo qǔ rú shí yí)
举善荐贤 (jǔ shàn jiàn xián)
举十知九 (jǔ shí zhī jiǔ)
举世混浊 (jǔ shì hún zhuó)
举世皆知 (jǔ shì jiē zhī)
举世闻名 (jǔ shì wén míng)
举世无敌 (jǔ shì wú dí)
举世无双 (jǔ shì wú shuāng)
举世瞩目 (jǔ shì zhǔ mù)
举首戴目 (jǔ shǒu dài mù)
举首奋臂 (jǔ shǒu fèn bì)
举首加额 (jǔ shǒu jiā é)
举手加额 (jǔ shǒu jiā é)
举手投足 (jǔ shǒu tóu zú)
举手相庆 (jǔ shǒu xiāng qìng)
举手之劳 (jǔ shǒu zhī láo)
举枉措直 (jǔ wǎng cuò zhí)
举无遗策 (jǔ wú yí cè)
举贤任能 (jǔ xián rèn néng)
举贤使能 (jǔ xián shǐ néng)
举眼无亲 (jǔ yǎn wú qīn)
举要删芜 (jǔ yào shān wú)
举一反三 (jǔ yī fǎn sān)
举一废百 (jǔ yī fèi bǎi)
龃龉不合 (jǔ yǔ bù hé)
举直错枉 (jǔ zhí cuò wǎng)
举直厝枉 (jǔ zhí cuò wǎng)
举直措枉 (jǔ zhí cuò wǎng)
举止不凡 (jǔ zhǐ bù fán)
举止大方 (jǔ zhǐ dà fāng)
举止失措 (jǔ zhǐ shī cuò)
举止娴雅 (jǔ zhǐ xián yǎ)
举止言谈 (jǔ zhǐ yán tán)
举止自若 (jǔ zhǐ zì ruò)
举踵思慕 (jǔ zhǒng sī mù)
举踵思望 (jǔ zhǒng sī wàng)
举重若轻 (jǔ zhòng ruò qīng)
举足轻重 (jǔ zú qīng zhòng)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.019s