en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
23 Chengyu
涓埃之力 (juān āi zhī lì)
捐本逐末 (juān běn zhú mò)
蠲敝崇善 (juān bì chóng shàn)
捐残去杀 (juān cán qù shā)
涓滴不漏 (juān dī bù lòu)
涓滴不遗 (juān dī bù yí)
涓滴成河 (juān dī chéng hé)
涓滴归公 (juān dī guī gōng)
涓滴微利 (juān dī wēi lì)
涓滴之劳 (juān dī zhī láo)
捐忿弃瑕 (juān fèn qì xiá)
镌骨铭心 (juān gǔ míng xīn)
娟好静秀 (juān hǎo jìng xiù)
捐金抵璧 (juān jīn dǐ bì)
涓涓不壅,终为江河 (juān juān bù yōng zhōng wéi jiāng hé)
镌空妄实 (juān kōng wàng shí)
镌脾琢肾 (juān pí zhuó shèn)
捐弃前嫌 (juān qì qián xián)
捐躯报国 (juān qū bào guó)
捐躯赴难 (juān qū fù nàn)
捐躯殉国 (juān qù xùn guó)
捐身徇义 (juān shēn xùn yì)
镌心铭骨 (juān xīn míng gǔ)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.05s