en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
4 Chengyu
卷甲倍道 (juǎn jiǎ bèi dào)
卷旗息鼓 (juǎn qí xī gǔ)
卷土重来 (juǎn tǔ chóng lái)
卷席而葬 (juǎn xí ér zàng)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.015s