en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
21 Chengyu
军不血刃 (jūn bù xuè rèn)
君臣佐使 (jūn chén zuǒ shǐ)
军法从事 (jūn fǎ cóng shì)
麇骇雉伏 (jūn hài zhì fú)
军临城下 (jūn lín chéng xià)
军令如山 (jūn lìng rú shān)
君命无二 (jūn mìng wú èr)
君辱臣死 (jūn rǔ chén sǐ)
君圣臣贤 (jūn shèng chén xián)
皲手茧足 (jūn shǒu jiǎn zú)
钧天广乐 (jūn tiān guǎng yuè)
君子固穷 (jūn zǐ gù qióng)
君子好逑 (jūn zǐ hào qiú)
君子三戒 (jūn zǐ sān jiè)
君子协定 (jūn zǐ xié dìng)
君子一言,快马一鞭 (jūn zǐ yī yán kuài mǎ yī biān)
君子之交 (jūn zǐ zhī jiāo)
君子之交淡如水 (jūn zǐ zhī jiāo dàn rú shuǐ)
君子成人之美 (jūn zichéng rén zhī měi)
君子之交淡若水 (jūn zizhī jiāo dàn ruò shuǐ)
君子之接如水 (jūn zizhī jiē rú shuǐ)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.014s