en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
4 Chengyu
慨当以慷 (kǎi dāng yǐ kāng)
慨然应允 (kǎi rán yīng yǔn)
慨然允诺 (kǎi rán yǔn nuò)
岂弟君子 (kǎi tì jūn zǐ)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.014s