en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
4 Chengyu
看家本领 (kān jiā běn lǐng)
看家本事 (kān jiā běn shì)
刊心刻骨 (kān xīn kè gǔ)
堪以告慰 (kān yǐ gào wèi)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.025s