en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
11 Chengyu
坎井之蛙 (kǎn jǐng zhī wā)
埳井之蛙 (kǎn jǐng zhī wā)
坎井之鼃 (kǎn jǐng zhī wā)
侃侃谔谔 (kǎn kǎn è è)
侃侃而谈 (kǎn kǎn ér tán)
侃侃而言 (kǎn kǎn ér yán)
侃侃訚訚 (kǎn kǎn yín yín)
侃侃誾誾 (kǎn kǎn yín yín)
坎坷不平 (kǎn kě bù píng)
侃然正色 (kǎn rán zhèng sè)
坎止流行 (kǎn zhǐ liú xíng)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.019s