en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
6 Chengyu
抗尘走俗 (kàng chén zǒu sú)
亢极之悔 (kàng jí zhī huǐ)
伉俪情深 (kàng lì qíng shēn)
亢龙有悔 (kàng lóng yǒu huǐ)
亢心憍气 (kàng xīn xià qì)
抗颜为师 (kàng yán wéi shī)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.032s